Shahu Jayanti 2022

Shahu Jayanti - 26-06-2022

Venue - Bhavani Mandap

Cheif Guest- Shri D. C. Kumbhar