Administrative Committee

Administrative Committee

PRESIDENT

Shri SHAHU CHHATRAPATI Maharaj

 

 

MEMBERS

Shri. Khasdar Yuvraj SAMBHAJI CHHATRAPATI

Shri. Maharajkumar MALOJI CHHATRAPATI

Dr. L. RADHAKRISHNAN

Fr. THOMAS SALVE

 

 

 DIRECTOR

 

Sou. RAJSHREE PATIL

 

PRINCIPAL

 

JAYANTI INDULKAR